Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO, w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Uniii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-społecznych dla nie mniej niż 15 uczestników, w ilości nie mniej niż 100 h łącznie w tym godziny indywidualne i godziny grupowe. Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej - wzrost wiary w siebie i własne możliwości.

Zgodnie z założeniami PSYCHOLOG odpowiedzialny będzie za:

 • Przeprowadzenie indywidualnych/grupowych konsultacji dla uczestników Projektu - prowadzenie zajęć motywujących uczestników do zmiany swojej sytuacji i podejmowania działań na rynku pracy i w środowisku,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • przeprowadzenie ankiety kompetencyjnej na początku i po zakończeniu zajęć,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika projektu potwierdzającej nabycie kompetencji, po zakończeniu zajęć,
 • prowadzenia dziennika zajęć z realizowanego poradnictwa,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpraca z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych

3. PRZEWIDYWANY TERMIN:

Kwiecień - Maj 2017, wg. ustalonego harmonogramu

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

PSYCHOLOG powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (min. 1000 h szkoleniowych),
 • nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia),

5. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia

6. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 5
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszę wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

 • o kryterium ceny 70%,
 • doświadczenie 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Nie spełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 11 kwietnia 2017 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM" na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Załączniki: