Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja dodatkowych  działań wynikających z rozeznanych potrzeb

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymuje dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

– dożywianie dzieci,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda przyznał Gminie Dobczyce na rok 2024 środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 141 502 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwa złote) przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej), w tym kwotę:

 • 115 304(słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta cztery złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
 • 26 198 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Planowany koszt realizacji zadania w roku 2024 wynosi 1 129 278 zł.

Gmina Dobczyce realizuje Program  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w wysokości 102 816,00zł (słownie: sto dwa tysiące osiemset szesnaście złotych) z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024 r.

Gmina Dobczyce po raz kolejny realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym,
 1. b) o stopniu umiarkowanym,
 2. c) albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
 3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
 1. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z

otoczeniem.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

 Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w wysokości 477 980,77 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 77/100) z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024.

 

 

Program przewiduje zapewnienie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W ramach programu udziela się wsparcia:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

O pomoc w ramach Programu mogą ubiegać się  osoby, których dochód nie przekracza 200% przyjętego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1552 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.  Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

12 3731102, 12 3731104, 12 3731108

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 125 000 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024 roku. Planowany koszt realizacji programu w Gminie Dobczyce w 2024 r. wynosi 420 000 zł.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach rozpoczyna nabór pełnoletnich osób, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024. W ramach programu będą realizowane działania mające na celu wsparcie opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez zapewnienie ww. osobie całodobowego, 14-dniowego pobytu w placówce zapewniającej odpowiednią opiekę.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do grudnia 2024 r.
Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, przy ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Warunki uczestnictwa w Programie:

 • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego przez osobę zależną,
 • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

 • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO

Informacja o Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/.../nabor-wnioskow-w-ramach-programu...
Dodatkowe informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem tel. 12 371 31 104, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst