Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach rozpoczyna nabór pełnoletnich osób, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024. W ramach programu będą realizowane działania mające na celu wsparcie opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez zapewnienie ww. osobie całodobowego, 14-dniowego pobytu w placówce zapewniającej odpowiednią opiekę.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do grudnia 2024 r.
Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, przy ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Warunki uczestnictwa w Programie:

  • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego przez osobę zależną,
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO

Informacja o Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/.../nabor-wnioskow-w-ramach-programu...
Dodatkowe informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem tel. 12 371 31 104, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.

Gmina Dobczyce realizuje Program  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w wysokości 102 816,00zł (słownie: sto dwa tysiące osiemset szesnaście złotych) z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach rozpoczyna nabór pełnoletnich osób, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024. W ramach programu będą realizowane działania mające na celu wsparcie opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez zapewnienie ww. osobie całodobowego, 14-dniowego pobytu w placówce zapewniającej odpowiednią opiekę.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do grudnia 2024 r.
Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, przy ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Warunki uczestnictwa w Programie:

  • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego przez osobę zależną,
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO

Informacja o Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/.../nabor-wnioskow-w-ramach-programu...
Dodatkowe informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem tel. 12 371 31 104, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst

Gmina Dobczyce realizuje Program  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w wysokości 88 656,09zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 09/100) z przeznaczaniem na realizację Programu w 2023.
Całkowita wartość: 88 656,09zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 09/100).