Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymuje dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

– dożywianie dzieci,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Dobczyce środki finansowe na rok 2023 w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 134 981 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Planowany koszt realizacji zadania w roku 2023 wynosi 994 382 zł.