Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 

W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze

szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem

bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Do przyznania tej formy pomocy obowiązuje dochód 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej wymienionego w art.8.