Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

 

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi z zakresu kursu PRAWA JAZDY KATEGORII „B” w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu kursu PRAWA JAZDY KAT. B w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 9 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni- Razem”.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zwiększenie mobilności uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 • Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B ( godziny praktyczne i teoretyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie zajęć teoretycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem (harmonogram zajęć praktycznych należy ustalić indywidualnie z każdym uczestnikiem - godziny i miejsce spotkania), powinny odbywać się na terenie woj. małopolskiego,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu teoretycznego i praktycznego,
 • przeprowadzenie testu teoretycznego wewnętrznego,
 • ustalenie i opłacenie egzaminu zewnętrznego dla każdego kursanta,
 • przeprowadzenie i opłacenie badań medycyny pracy niezbędnych do uczestnictwa w kursie,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa w zajęciach kursantów,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: czerwiec-wrzesień 2017, ustalonego harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia teoretyczne na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu.

Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu).

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

     Wykonawca powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu prawa jazdy kategorii „B”,
 • kadrę uprawnioną do ww. działalności,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu prawa jazdy kat B ( min. 50h kursantów),
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( złożenie oświadczenia)

Wykonawca powinien dysponować placem manewrowym, umożliwiającym przeprowadzenie zajęć praktycznych na placu.

 

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto za jednego uczestnika .

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 60%.

Dostępność miejsca realizacji zajęć teoretycznych 20%

Doświadczenie wykonawcy 20%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

 

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 29 maja 2017 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU PRAWA JAZDY KAT.B W PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZBNI – RAZEM” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 

oświadczenie o spełnieniu warunków

Aktywni i potrzebni- Razem

wykaz porad

Aktywni i potrzebni - Razem

formularz oferty

Aktywni i potrzebni - Razem