OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 maja 2017 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 12 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.

 

 1. Rodzaj zadań:

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

 1. Zorganizowanie w okresie od 03 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. szkoleń i kursów kończących się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji (w zależności od zdiagnozowanych przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, potrzeb uczestnika projektu) dla maksymalnie 9 uczestników w zakresie: spawacz MIG - (1 osoba), kosmetyczka-paznokcie (2 osoby), florystyka ( 1 osoba), masaż klasyczny (2 osoba), obsługa koparko-ładowarki (1 osoba), kurs prawa jazdy kat. C+E ( 1 osoba), obsługa wózka widłowego (1 osoba).

Rodzaj działań aktywizujących dla uczestników będzie zależny od faktycznych potrzeb uczestników.

Miejsce i termin realizacji zadania: Gmina Dobczyce, w okresie od 03 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 1. Zorganizowanie w okresie od 01 sierpnia do 30 grudnia 2017 r. lub od 01 września 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. - co najmniej czteromiesięcznych staży dla 3 uczestników projektu na terenie Gminy Dobczyce w następujących zakresach: pomoc nauczyciela w przedszkolu (2 osoby), utrzymanie czystości (1 osoby),

Rodzaj działań aktywizujących dla uczestników będzie zależny od faktycznych potrzeb uczestników.

Miejsce i termin realizacji zadania: Miejsce i termin realizacji zadania: Gmina Dobczyce, w okresie od 01 sierpnia do 30 grudnia 2017 r. lub od 01 września 2017 r. do 30 grudnia 2017 r.

Przewidywana kwota na realizację ww. zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert wynosi łącznie do 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla wszystkich zadań.

 1. Termin, warunki i miejsce składania ofert:
 2. Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta powinna być złożona na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 9.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
 4. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.
 1. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny wydruk z rejestru KRS, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikającą z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów),
 • oświadczenie oferenta o nieprowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności,
 • dokumenty potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji umowy w partnerstwie),
 • oświadczenie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa o powierzeniu danych osobowych uczestników projektu.
 1. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobczyce będą przetwarzane przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, w celu realizacji działań związanych z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, jak
  i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. 7. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mogą uzyskać dodatkowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. Informacji i wyjaśnień udziela pracownik Ośrodka: Małgorzata Pawłowska, Tel. 12/3721711.

 III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.)..
 2. Do złożenia ofert w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe zgodnie z 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego.
 3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną, a ich prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umowy z wyłonionym Oferentem.
 5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 6. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta.
 7. Oferent, w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy i Europejskiego Funduszu Społecznego może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 8. Kryteria wyboru oferenta i sposób ogłoszenia o wyborze został określony w rozdz. IV ogłoszenia.
 9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 11. Szczegółowe warunki realizacji zadania, ograniczenia co do wydatkowania kwoty dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze zostały określone w rozd V, VI i VIII ogłoszenia.
 12. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji.
 1. Kryteria wyboru oferty:
 2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, według następujących kryteriów:
 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego, gwarantująca terminowość i realność wykonania zadania, odpowiednią jakość, doświadczenie i kwalifikacje osób ( skala 0 do 6 punktów)
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( skala 0 do 5 punktów),
 • planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ( skala 0 do 5 punktów),
 • ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w przypadkach Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne ( skala 0 do 3 punktów),
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferentów do ubiegania się o otrzymanie dotacji wynosi 10, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 19.
 2. Warunkiem koniecznym jest wpis Oferenta do Rejestru Agencji Zatrudnienia.
 3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 1. V. Kwalifikowalność wydatków :

 2. Wydatki zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
  1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
  2)    są uwzględnione w zatwierdzonym budżecie zadania;
  3)    są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
  4)    odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem;
  5)    zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków, tj. w okresie realizacji zadania określonego w umowie;
  6)    zostały faktycznie poniesione i udokumentowane, są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej,

       7) spełniają wymagania nałożone przepisami regulującymi kwalifikowalność wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2.    Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego oferenta, za wyjątkiem wkładu osobowego.

VI. Wydatki niekwalifikowalne

1.    Wydatki, które nie mogą być finansowane z dotacji to:
1)    podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ;
2)    zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
3)    leasing;
4)    rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
5)    odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
6)    koszty kar i grzywien;
7)    koszty procesów sądowych;
8)    nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
9)    koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
10)  podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
11)    wydatki określone jako niekwalifikowalne w rozumieniu przepisów regulujących kwalifikowalność wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2.    Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi Oferent.

VII. Tryb  wyboru ofert:

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Konkurs rozstrzyga dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 3. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone przez Komisję Konkursową oferty kompletne pod względem formalnoprawnym.
 4. Ocena formalnoprawna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
 5. Oferta, aby zostać uznana za prawidłową, musi spełniać następujące kryteria:
 • oferta jest złożona przez Oferenta uprawnionego do udziału w konkursie;
 • oferta jest złożona na właściwym formularzu;
 • oferta jest złożona w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
 • zadanie określone w ofercie jest zgodne z celami i założeniami konkursu;
 • oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową Oferenta (nieodpłatną lub odpłatną);
 • oferta wraz załącznikami jest podpisana przez osoby uprawnione, podpisy są czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną (nie wystarcza parafowanie dokumentu).
 1. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
 2. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnoprawnych np. podpisu, pieczątki, oświadczenia w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wystąpieniu braku. Uzupełnienie może być jednorazowe.
 3. Oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnoprawnym są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną w drodze zarządzenia przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, w której skład wchodzą pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączaniem tych biorących udział w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt IV niniejszego ogłoszenia, wybiera ofertę/y do dofinasowania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Dla podjęcia decyzji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej.
 5. Opinia Komisji Konkursowej ma charakter doradczy i konsultacyjny, a praca Komisji Konkursowej służy procesowi jawności.
 6. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli organizacje nie wskażą osoby lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub podlegają wyłączeniu.
 7. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych.
 8. Do członków Komisji Konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracowników.

 VIII. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadania będą realizowane na podstawie zawartej umowy, która będzie określała szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania publicznego zgodnie z wzorem umowy zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Przedstawiciele podmiotu, którego oferta została wybrana zobowiązani są w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w siedzibie MGOPS w Dobczycach w celu podpisania umowy. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 3. Realizując zadanie Oferent nie może przekroczyć łącznej kwoty dotacji wynikającej
  z zatwierdzonego umową zadania.
 4. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadań, jednak  nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania.
 5. Wszelkie zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do MGOPS w Dobczycach. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji, tylko po uzyskanej akceptacji w formie pisemnego aneksu do umowy.
 6. Niedopuszczalne są zmiany w zakresie realizowanego zadania, które stanowiły przedmiot oceny merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty.
 7. Zakłada się, że realizacja zadań, poza kursami/szkoleniami będzie odbywać się w Gminie Dobczyce. Ośrodek zapewnia współpracę w zakresie udostępnienia lokalu oraz organizacji staży. Ośrodek we własnym zakresie wypłaca stypendia stażowe. W sytuacji, gdy nie będzie możliwości zorganizowania stażu na miejscu dopuszcza się dojazd uczestnika na miejsce stażu maksymalnie 1 środkiem transportu. Zakłada się, że co najmniej 2 osoby, które odbyły staż zostaną zatrudnione po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy, w wymiarze ½ etatu.
 8. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadania, zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
 10. Organ administracji publicznej może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
 11. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.
 12. Informacja statystyczna

Wspieranie przez Gminę Dobczyce zadań publicznych z obszaru określonego konkursem w latach wcześniejszych:

Rok 2016 r. Liczba dofinansowanych zadań: 1, kwota dofinansowania: 35.000 zł.