ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie:

„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu umiejętności pieczenia i zdobienia ciast, w ilości 100 h, dla 1 uczestniczki projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie:

 • przeprowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu umiejętności pieczenia i zdobienia ciast, w ilości 100 h, dla 1 uczestniczki projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”,
 • prowadzenie dziennika z realizowanych zajęć,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasad równościowych.

W przypadku posiadania doświadczenia w zakresie prowadzenia warsztatów pieczenia
i zdobienia ciast należy wypełnić zał. 4

 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: wrzesień 2019, ustalonego harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu, nie dalszej niż w odległości do 15 km od granicy Gminy Dobczyce. Oferty, które zakładają przeprowadzenie zajęć w Dobczycach będą miały pierwszeństwo.

Zajęcia powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu), chyba że uczestniczka wyrazi zgodę na przeprowadzenie zajęć
w godzinach popołudniowych.

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej z zakresu pieczenia i zdobienia ciast,
 • kadrę posiadającą doświadczenie w zakresie ww. działalności,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy - zał. 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. 2
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem - zał.3
 • Potwierdzenie doświadczenia w zakresie prowadzenie warsztatów -(nieobowiązkowo)

 - zał. 4

 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku,
 • Oferta powinna zawierać obowiązkowe załączniki wymienione pkt. 6 (zał.4 jeżeli dotyczy),
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

 

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  23 sierpnia 2019 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH PIECZENIA I ZDOBIENIA TORTÓW,  W  PROJEKCIE: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.