ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714
 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb z doradztwa zawodowego dla nie mniej niż 15 uczestników: 4 godziny indywidualne każda osoba.

Celem zajęć będzie badanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i poziomu  marginalizacji i wykluczenia społecznego.

 

Zgodnie z założeniami Doradca Zawodowy odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa dla uczestników w ramach diagnozy,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestników projektu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • prowadzenie dziennika zajęć oraz list obecności z udziału na zajęciach uczestników projektu,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika projektu,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN: marzec-kwiecień  2019, wg. ustalonego harmonogramu
 2. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Doradca Zawodowy  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia doradztwa, przeprowadzania i interpretacji Indywidualnych Planów Działania,
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min 1000 h szkoleniowych),
 • Podmiot powinien posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nie może mieć powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia),
 • powinien posiadać wiedzę w zakresie stosowania zasad równościowych lub złożyć stosowne oświadczenie.
 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia dotyczącego rozeznania rynku,
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 5,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszeni są o wycenę szacunkowego kosztu wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%

- wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania lub unieważnienie wyboru wykonawcy.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  06 marca 2019 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE DIAGNOZY W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO  W  PROJEKCIE: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

 Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.