ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb z doradztwa zawodowego dla nie mniej niż 15 uczestników: 3 godziny indywidualne każda osoba.

Celem zajęć będzie badanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i poziomu  marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zgodnie z założeniami Doradca Zawodowy odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa dla uczestników w ramach diagnozy,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników projektu w obszarze zawodowym,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • prowadzenie dziennika zajęć oraz list obecności z udziału na zajęciach uczestników projektu,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika projektu,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: marzec-kwiecień  2020, wg. ustalonego harmonogramu
 1. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa

 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Doradca Zawodowy  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia doradztwa, przeprowadzania i interpretacji Indywidualnych Planów Działania,
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min 1000 h szkoleniowych),
 • Podmiot powinien posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nie może mieć powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia),
 • powinien posiadać wiedzę w zakresie stosowania zasad równościowych lub złożyć stosowne oświadczenie.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 100%

Punktacja będzie wyliczana według poniższego wzoru:

                                                              Cena najniższa

Liczba punktów ocenianej oferty=  ------------------------------- x 100

                                                                Cena  oferty

Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające warunki wymienione w pkt. 6

Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zamówienie.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA KOSZTU BRUTTO:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na koszt zamówienia.

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być kosztem brutto ( razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  13 marca 2020 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE DIAGNOZY W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO  W  PROJEKCIE: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” ) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia dotyczącego rozeznania rynku,
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 5,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszeni są o wycenę szacunkowego kosztu wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.