Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023

MODUŁ 1 „MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” ORAZ MODUŁ 2 „MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH”.


Program przewiduje zapewnienie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W ramach programu udziela się wsparcia:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

O pomoc w ramach Programu mogą ubiegać się  osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1051,50 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.  Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

12 3721711, 12 3721720, 12 3721794

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 127 129 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2021 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Dobczyce w 2021 r. wynosi 261 129zł.