Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do 180 osób młodych, w tym 90 niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzież NEET zamieszkująca województwo małopolskie oraz do osób długotrwale bezrobotnych i rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • Diagnozę – spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
  • Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Motywacyjne
  • Szkolenia zawodowe
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
  • Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej