OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

       REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 26.02.2018 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 20 h w warunkach ambulatoryjnych, w okresie czerwiec- sierpień 2019.

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi, tj. zabiegi w warunkach ambulatoryjnych:

-masaż wirowy kończyn dolnych x 10 i kończyn górnych x10,

-elektrostymulacja mięśni czworogłowych kończyny lewej x 10 i kończyny prawej x 10,

-masaż mięśni kręgosłupa, odcinek lędźwiowy x 10

-indywidualne ćwiczenia z pacjentem x 10,

-ćwiczenia czynne z oporem x 10.

Powyższe zabiegi powinny być wykonywane naprzemiennie, poszczególny dzień zabiegowy powinien trwać około 1 godziny, podczas której będą odbywały się zabiegi zgodnie z harmonogramem. Dla zachowania ciągłości rehabilitacji pacjenta w tygodniu powinna odbywać się nie mniej niż jedna godzina zabiegowa. 

  1. Wymagania formalne:

- dyplom fizjoterapeuty,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej, potwierdzone 
   dokumentami,

- doświadczenie w zakresie terapii osób,

- sprzęt niezbędny do fizjoterapii,

- dysponowanie budynkiem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

  1. Forma zatrudnienia:

-Zatrudnienie w formie umowy na wykonanie usługi.

-Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Zleceniobiorca.

  1. Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, na załączniku nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej.

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

  1. Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 100%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl, o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

 
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem oferta na wykonanie usługi rehabilitacji w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 21.05.2019 r. lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisać: Oferta na wykonanie usługi rehabilitacji  w  projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”.

 

 

 

 

 

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.