Konkurs ofert

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”

Postępowanie prowadzone  na podstawie art.11 ust 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu z zakresu aktywnej integracji dla 8 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel/fax. 12/3721714,

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 6 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” i staży dla 2 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 8 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.
 2. Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 

Zorganizowanie co najmniej czteromiesięcznych staży w zakresie:

 1. a) Staż z zakresu pracownik sklepu dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, należy zapewnić szkolenie z zakresu BHP, oraz przeprowadzić badania lekarskie zakończone uzyskaniem zgody od lekarza na pracę na w/w stanowisku.
 2. b) Staż z zakresu pracownik administracyjny dla przewidywanej ilości osób – 1 osoba, należy zapewnić szkolenie z zakresu BHP, oraz przeprowadzić badania lekarskie zakończone uzyskaniem zgody od lekarza na pracę na w/w stanowisku.

     Zorganizowanie szkoleń w zakresie:

 1. c) Szkolenie z zakresu opiekun osoby starszej dla przewidywanej ilości uczestników – 1

osób, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 100 godzin, w tym godziny teoretyczne i praktyczne, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP, Szkolenie powinno być zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu.

 1. d) Szkolenie z zakresu opiekunka dziecięca dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 100 godzin, w tym godziny teoretyczne i praktyczne, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
 2. e) Szkolenie z zakresu sprzedawca z elementami kasy fiskalnej dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoby, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 100 godzin, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
 3. f) Szkolenie z zakresu C++, poziom zaawansowany, dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 30 godzin, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
 4. g) Szkolenie rejestratorki medycznej, dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 30 godzin, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia.
 5. h) Szkolenie z zakresu pisania ikon, dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 30 godzin, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia.

 

 1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń i staży poza Dobczycami, jednakże nie dalej niż w promieniu 30 km od Dobczyc.
 2. Wypłatą stypendiów stażowych zajmie się MGOPS Dobczyce.
 3. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia i stażu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
 4. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia wszelkie materiały dydaktyczne i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnić uczestnikom stażu opiekuna stażu, który będzie pełnić obowiązki opiekuna stażu.
 5. Wykonawca w trakcie trwania szkolenia/stażu winien zapewnić uczestnikom szkolenia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
 6. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu o ukończeniu szkolenia zgodnym z rozporządzeniem MEN (jeżeli dotyczy) oraz zaświadczeniem. W przypadku staży, po ukończeniu, każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o odbyciu stażu i opinię.
 7. Po ukończeniu uczestnicy powinni otrzymać zaświadczenie i o odbyciu przeszkolenia BHP.
 8. Program szkoleń powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych – przy szkoleniach które tego wymagają.
 9. Wykonawca w trakcie szkoleń zapewni uczestnikom niezbędne artykuły do odbycia szkoleń.
 10. Wykonawca przekaże kopie wydanych imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i odbyciu stażu każdemu z uczestników oraz Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a ich odbiór potwierdzony przez uczestników szkolenia na liście i przekazane w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia lub stażu z zamieszczoną  informacją o programie, ilością godzin, zawierające oznaczenie projektu.
 11. Wykonawca w trakcie trwania szkolenia przekaże do wypełnienia każdemu uczestnikowi szkolenia – ankiety ewaluacyjne szkolenia.
 12. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia ukończenia szkolenia raporty odrębnie dla:
 1. Szkolenie z zakresu opiekun osoby starszej.
 2. Szkolenie z zakresu opiekun dziecięcy.
 3. Szkolenie z zakresu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
 4. Obsługa C++, poziom zaawansowany.
 5. Kurs rejestratorki medycznej.
 6. Kurs pisania ikon.
 1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
 1. wykaz osób, które odbyły zajęcia z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportów indywidualnych list obecności),
 2. rozliczenie godzin zrealizowanych na szkoleniach uwzględniające dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć,
 3. wykaz wydanych zaświadczeń/certyfikatów dla uczestników szkoleń wraz z poświadczeniem ich odbioru przez uczestników,
 4. kserokopie orzeczeń lekarskich (jeżeli dotyczy),
 5. inne dokumenty według oceny Wykonawcy,
 6. wnioski i raporty w wersji papierowej w ilości szt. 1.
 7. Wykonawca będzie przestrzegał zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 8. Wykonawca zapewnieni ubezpieczenia NW dla uczestników zajęć,
 9. Wykonawca zapewnieni odpowiednie oznaczenie wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na zaświadczeniach oraz materiałach dydaktycznych itp. loga zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej rpo.malopolska.pl,
 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych 1 kpl. w/w materiałów przeznaczonych dla uczestników,
 11. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją zadania, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania,
 12. Szkolenia i staże będą się odbywać w tygodniu od poniedziałku do piątku. Szkolenie może odbywać się w soboty i niedziele.
 13. Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik określający ceny za poszczególne szkolenia,
 14. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanych zrealizacją zamówienia do 5 lat, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją usługi.
 15. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed upływem 5 lat Wykonawca zobowiązany będzie poinformować o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zamówienia.
 16. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 17. Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Agencji Szkoleniowych.
 18. Wykonawca przeprowadzi szkolenia/kursy oraz staże zgodnie ze Standardami szkoleń i staży realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Szkolenia należy przeprowadzić w terminie do 30.10.2019 r., staże należy przeprowadzić do 31 grudnia 2019 r.

 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń i staży poza Dobczycami, jednakże nie dalej niż w promieniu 30 km od Dobczyc.

Szkolenia i staże będą się odbywać w tygodniu od poniedziałku do piątku. Szkolenie może odbywać się w soboty i niedziele, za zgodą uczestnika.

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

     Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń,
 • kadrę uprawnioną do ww. działalności,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min. 50 kursantów),
 • Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Agencji Szkoleniowych.
 • nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( złożenie oświadczenia)

 Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z niniejszego postępowania.

 

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia

 

 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium:

 1. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 60 pkt.
 2. Dostępność miejsca realizacji szkoleń i kursów oraz staży 20 pkt.
 3. Doświadczenie wykonawcy 20 pkt.

Ocena ofert wg. kryterium (1,2,3) zostanie dokonana wg. wzoru:

 

                Najniższa cena/ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cena =       ---------------------------------------------------------------           X  ………pkt.

                              Cena brutto oferty ocenianej

Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zamówienie.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 03.06.2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 1. Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej mgops.dobczyce.pl o wyborze Wykonawcy.
 1. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa oraz umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.