Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 uczestników projektu „Jestem i działam-Aktywne Dobczyce”.

- przeprowadzenie zajęć uzupełniających z jazdy dla 1 uczestniczki projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” w ilości 10 h, z zakresu prawa jazdy kat. B

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zwiększenie mobilności uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B ( godziny praktyczne i teoretyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie zajęć teoretycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem (harmonogram zajęć praktycznych należy ustalić indywidualnie z każdym uczestnikiem - godziny i miejsce spotkania), powinny odbywać się na terenie woj. małopolskiego,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu teoretycznego i praktycznego,
 • przeprowadzenie testu teoretycznego wewnętrznego,
 • ustalenie i opłacenie egzaminu zewnętrznego dla każdego kursanta,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa w zajęciach kursantów,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • wystawienie zaświadczeń o ukończeniu kursu/zajęć dla każdego uczestnika,
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: czerwiec-wrzesień 2019, ustalonego harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia teoretyczne na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu.

Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.30 ( wg. ustalonego harmonogramu).Chyba że uczestnicy wyrażą zgodę na przeprowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych.

Zajęcia praktyczne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez instruktora z każdym z uczestników.

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

     Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu prawa jazdy kategorii „B”,
 • kadrę uprawnioną do ww. działalności,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu prawa jazdy kat B ( min. min. 20 przeszkolonych uczestników przez instytucje wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym),
 • kadra prowadząca zajęcia powinna stosować zasady równościowe w podejściu do kursantów,
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( złożenie oświadczenia),
 • wykonawca powinien dysponować placem manewrowym, umożliwiającym przeprowadzenie zajęć praktycznych na placu.
 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia
 • Zgoda na udostępnienie informacji publicznej

 

 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto za jednego uczestnika.

Zakłada się wyłonienie jednego wykonawcy wszystkich kursów.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  31 maja 2019 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: Procedura  na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.