Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO /100 h/, w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO /100 h/, w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Uniii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby, na stanowisko opiekuna wspierającego. W zakresie doradztwa i mentoringu.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Projekt "Aktywni i potrzebni - Razem" wkracza w fazę realizacji. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji uczestników w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

W ramach zadania aktywna integracja będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.1. pt. "Aktywni i potrzebni - Razem". Realizacja projektu odbędzie się w roku 2016.

W ramach projektu odbywać się będą:

  • treningi psychospołeczne
  • konsultacje z doradcą zawodowym
  • szkolenia zawodowe lub kursy
  • wsparcie asystenta
  • staże

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, rolników i osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych MGOPS Dobczyce, ul. Rynek 26 oraz pod numerem telefonu 12 37-21-711 i na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl.